ISLAH OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

 

ISLAH OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜ AŞAĞIDADIR:

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Islah OSB, Geçici ve Son Hükümler

Islah OSB ilk başvuru ve süresi
Madde 183-(1) Başvuru, 12.04.2012 tarihine kadar gerçek veya tüzel kişiler tarafından, gerekçe raporu ile birlikte ıslah OSB olarak değerlendirilmek üzere taşınmazların bulunduğu ilin Valiliğine yapılır.
(2) Gerekçe raporu; önerilen alan içindeki tesis maliklerinin ıslah OSB içerisine dahil edilmeye yönelik talep yazıları, alanın hali hazır durum bilgisi ve mülkiyet belgeleri, ilgili kurumca tasdikli mer?i imar planları, yapılara ilişkin ruhsat ve izinler, ÇED raporları, jeolojik ve jeoteknik etüt raporları, mevcut durumda karşılaşılan sorunlar ile alanın Islah OSB talep gerekçeleri, ıslah için planlanacak tüm faaliyetlere ilişkin insan sağlığı, çevre ve ekonomik getirilerin de yer alacağı ön fizibilite ile finansman koşullarının etüdü gibi bilgi, belge ve raporların değerlendirmesi neticesinde oluşan rapordur.
Başvuru koşulları
Madde 184-(1) Başvurunun Islah Komisyonunca değerlendirmeye alınabilmesi için;
a) Talep edilen alanın; altyapı ve yönetim beraberliğinin sağlanabileceği şekilde bütünlüğünün olması ya da mevcut bir OSB?nin bitişiğinde yer alması halinde OSB?nin uygunluk görüşünün bulunması,
b) OSB organlarını oluşturmaya yetecek katılımcı sayısının sağlanması,
c) Önerilen Islah OSB alanında bulunan sanayi parsellerinin ayrık nizamda ve mer?i plana göre yapılaşmış olması,
ç)Önerilen Islah OSB alanında bulunan toplam sanayi parsellerinin en az %75 inde üretim veya inşaata başlanmış olması,
d) Alanın en az %8 ?inin OSB ortak kullanım alanlarına ayrılabilecek nitelikte olması,
e) Önerilen alan içerisinde yer alan tesislerin maliklerince talebe tam muvafakat edilmesi,
f) Bu Yönetmeliğin Geçici 2?inci maddesi kapsamı hariç, önerilen alan içinde OSB?de kurulamayacak tesislerin bulunmaması,
g) Gerekçe raporunun ve eklerinin eksiksiz olarak sunulmuş olması
şartları aranır.
Valilik incelemesi
Madde 185- (1) Başvuruya istinaden Valilik, gerekçe raporunun başvuru koşullarına uygun olup olmadığını inceler. Başvurunun gerekli şartları taşıdığının tespiti halinde inceleme raporu ile birlikte konuyu Islah Komisyonuna sevk eder.
(2) Islah Komisyonu; Vali başkanlığında, önerilen alanın belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalması halinde Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısı, Büyükşehir belediye sınırları kapsamında kalan yerlerde ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, ildeki en az bir Üniversitenin Rektör veya Rektör Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Orman, Kültür ve Turizm, Tarım, Sağlık, Bayındırlık ve İskan İl Müdürleri, mevcudiyet durumuna göre varsa Sanayi Odası, yoksa Ticaret ve Sanayi Odası, o da yoksa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili ile ilde yer alan ve Valilikçe uygun görülen bir OSB?nin Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilinin komisyona daimi üye olarak katılımıyla oluşur. Alanın özelliğine göre ihtiyaç olması halinde Vali, diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini de Komisyona dâhil eder. Islah Komisyonunun çalışma usul ve esasları ile süresi, Valilikçe belirlenir.
(3) Islah komisyonu tarafından talep değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde alana ilişkin ıslah şartları ve beş yılı geçmemek üzere süresi belirlenir. Bu süre, mücbir sebepler haricinde hiçbir surette uzatılmaz. Islah Komisyonu bu konudaki kararını oybirliği ile alır. Komisyon kararı başvuru sahiplerine tebliğ edilir. Tesis malikleri, Islah Komisyonunun belirlediği ıslah şartlarını süresi içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.
Bakanlık incelemesi
Madde 186- (1) Valilik, Islah Komisyonu kararının alınmasını müteakip gerekçe raporu, inceleme raporu ve ıslah komisyonu kararından oluşan başvuru dosyasını Bakanlığa gönderir. İnceleme sırasında, ihtiyaç görülmesi halinde Bakanlıkça ek bilgi ve belgeler istenebilir.
(2) Bakanlık tarafından OSB yer seçimi komisyonu üyesi kurum ve kuruluşlara, alanın özelliklerini içerir bilgi ve paftalar yeterli süre verilerek gönderilir. Kurum ve kuruluşları adına yetki ve görev alanlarına giren konularda nihai görüş vermek üzere belirlenen tarih ve yerde toplanacak komisyona temsilcilerini göndermeleri istenir. Komisyon sonrası konuya ilişkin görüş ve önerilerin, en geç otuz gün içinde bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurum ve kuruluşların görüşü Bakanlık tarafından olumlu kabul edilir. Kurumlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda oy birliği ile belirlenen OSB sınırları kesinleştirilir.
Islah OSB’ nin Kuruluşu
Madde 187-(1) OSB; Islah Komisyonu tarafından belirlenen ıslah şartları ve süresinin kayıtlı olduğu kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır.
(2) Tüzel kişilik kazanan OSB’lerde, tüm izin ve ruhsat işlemleri, ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar genel mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Islah şartlarının gerçekleşmesi, ıslah komisyonunca izlenir ve altı aylık periyotlarda Bakanlığa raporlanır. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde veya şikayet üzerine, ıslah şartlarının yerine getirilip getirilmediğini yerinde yapacağı incelemelerle de kontrol edebilir.
(3) Süresi içinde ıslah şartlarını tamamlamayanlar OSB niteliklerini kaybederek, sicilden terkin edilir.
MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 182 nci madde numarası, ilave edilen maddeler nedeniyle 188 olarak değiştirilmiştir.
MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17-  Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI için tıklayınız…